Prices no longer feed through to my portfolios.

Avatar