Portfolio not updating. If I uninstall reinstall wont I lose all my portfllios?

Avatar