Your comments

ایا ساعت تنظیم نیست چرا باید معاملات سنکین را از دست داد

ایا می توانم برداشت داشته باشم اگر این کار را بشود انجام داده خیلی بهتر میشود این برنامه را به دوستان معرفی کرد

کیف پول اتریوم

ایا میشود از کیف پول اتریوم برداشت کرد ای پی من را موافقت شده است


  1. می خواهم برداشت کنم از صرافی

واریز به حساب 6362141806184728


تومان

واریز به حساب 6362141806184728

برداشتمبلغ 40000000تو

از اینکه صرافی اصلی را راهنمایی گردید ممنونم